fbpx
0 items - €0,00 0

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten
van of met en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

Artikel 2 Bedrijfsomschrijving

Da Capo Coaching richt zich op coaching, training en workshops binnen het werkveld van persoonlijke ontwikkeling en leiderschap, in de meest ruime zin. Da Capo Coaching is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder
nummer 67631258
Artikel 3 Definities
Opdrachtnemer is in deze Da Capo Coaching, geregistreerd bij ST!R onder nummer 1409750 en gebruikt deze algemene voorwaarden bij het aanbieden van haar diensten. Opdrachtgever is in deze de klant die gebruik maakt van
de aangeboden diensten van Da Capo Coaching. Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die gemaakt
worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de aan te bieden diensten. Deze afspraken worden
schriftelijk bevestigd aan opdrachtgever na een intakegesprek door opdrachtnemer. Opdrachtgever stuurt
desgewenst voor aanvang van de opdracht één exemplaar getekend retour of bevestigt deze per mail.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.

2. Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft opdrachtgever toestemming
haar NAW-gegevens plus telefoonnummer te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van opdrachtnemer voor administratiedoeleinden.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het
uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te
schorten.
Artikel 5 Prijzen en offertes

1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer gedaan, zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs, inhoud
en levertijd en vervallen na dertig dagen.

2. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.

3. De opdrachtgever is op de hoogte gesteld van de door opdrachtnemer gevraagde tarieven.

4. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of overeenkomst door opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd en/of per mail is vastgelegd.

5. In de overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur derden, inhuur accommodatie, middelen, reiskosten e.d.

Artikel 6 Betalingsvoorwaarden

1. Facturatie vindt plaats zoals aangegeven in de bijgevoegde overeenkomst. Betaling vindt plaats in onderling over tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Opdrachtgever ontvangt een factuur van opdrachtnemer en de betaling dient te geschieden door overmaking van NL 19 INGB 0007 6799 44 t.n.v. Da Capo
Coaching. De betalingstermijn die gehanteerd wordt is veertien dagen na factuurdatum.

2. Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en
behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang
stop te zetten. Ook is opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande
bedrag. Indien opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft is opdrachtgever tevens verschuldigd de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn.

3. Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient opdrachtgever dit binnen twee weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij opdrachtnemer.
Artikel 7 Duur en beëindiging

1. De duur van het coachtraject, de training of de workshop zoals vastgelegd in de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, kan ten alle tijden met wederzijds goedvinden door beide partijen worden
beëindigd dan wel worden verlengd.

2. Beëindiging van het coachtraject de training of de workshop kan eenzijdig plaatsvinden door de opdrachtgever indien hij/zij deze niet langer op prijs stelt of nodig acht.

3. Beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moeten
worden.
Artikel 8 Aanmelding en betaling voor trainingen en workshops met open inschrijving

Bij aanmelding voor trainingen en workshops met open inschrijving gelden de volgende betalingsvoorwaarden:

1. Bij aanvang van de training en/of workshops dient de betaling op rekening van opdrachtnemer te zijn bijgeschreven.
Artikel 8.1 Annulering door opdrachtgever voor training en workshops met open inschrijving
Opdrachtgever verplicht zich een eventuele annulering of wijziging schriftelijk door te geven aan opdrachtnemer.
Bij annulering van inschrijving door opdrachtgever treden opdrachtgever en opdrachtnemer eerst in overleg om te
komen tot passende alternatieven. Indien er geen passende alternatieven mogelijk zijn, zulks ter beoordeling van
opdrachtnemer, gelden annuleringsvoorwaarden. Opdrachtgever is verplicht annuleringskosten te betalen aan opdrachtnemer, als volgt:

1. Bij annulering na inschrijving tot één week voor aanvang zijn de annuleringskosten 50%.

2. Bij annulering na inschrijving binnen één week voor aanvang zijn de annuleringskosten 100%. Dit geldt
ook voor tussentijdse beëindiging, bij aanvang, of bij het niet verschijnen bij de training of workshop.
Artikel 8.2 Annulering door opdrachtnemer
Opdrachtnemer behoudt zich het recht om coaching, training of workshops te annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan wel een cliënt te weigeren. Opdrachtnemer verplicht zich de annulering c.q. weigering schriftelijk te bevestigen en betaalt in dat geval 100% van het tot dan toe door opdrachtgever betaalde bedrag terug, waarmee de
overeenkomst is beëindigd zonder verder verplichtingen of aanspraken over en weer.

Artikel 9 Het verzetten van afspraken

1. Indien opdrachtgever de door haar/hem gemaakt afspraak binnen vierentwintig uur voor de desbetreffende afspraak annuleert, zal opdrachtnemer de kosten in rekening brengen en is opdrachtgever verplicht
deze te betalen. Afspraken die geannuleerd of verzet worden voor deze tijd zullen niet in rekening worden
gebracht.

2. Bij niet verschijnen van de opdrachtgever op een gepland gesprek worden de kosten voor het gesprek in
rekening gebracht en is opdrachtgever verplicht deze te betalen. Opdrachtnemer behoudt zich het recht
voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

Artikel 10 Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de
coaching sessies, trainingen of workshops.
2. In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt opdrachtnemer
zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.

3. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken
en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of
schadeloosstelling.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in
verband met door haar verrichte diensten.
2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd
dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde
factuurbedrag.

4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge
van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een training, coaching sessie of
workshop. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
5. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade,
van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 12 Klachtenprocedure

1. Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient zij/hij dit binnen veertien
dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer.

2. Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal opdrachtnemer zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.
Deze voorwaarden zijn opgesteld volgens de wettelijke verplichtingen aangaande AVG van 25 mei 2018. Voor aanvang van de diensten door opdrachtnemer zijn deze aan de opdrachtgever verstrekt en vormen een onderdeel van
de overeenkomst.
Da Capo Coaching
oktober 2019