fbpx
0 item - €0,00 0

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Da Capo Coaching

Artikel 1 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke oertes en overeenkomsten van of met en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbe- reidende als uitvoerende aard.

Artikel 2 Bedrijfsomschrijving

Da Capo Coaching richt zich op coaching, training en workshops binnen het werkveld van per- soonlijke ontwikkeling en leiderschap, in de meest ruime zin. Da Capo Coaching is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 67631258

Artikel 3 Definities

Opdrachtnemer is in deze Da Capo Coaching, geregistreerd bij ST!R onder nummer 1409750 en bij NOBCO onder nummer 33468 gebruikt deze algemene voorwaarden bij het aanbieden van haar diensten. Opdrachtgever is in deze de klant die gebruik maakt van de aangeboden diensten van Da Capo Coaching. Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de aan te bieden diensten. Deze afspraken worden schrif- telijk bevestigd aan opdrachtgever na een intakegesprek door opdrachtnemer. Opdrachtgever stuurt desgewenst voor aanvang van de opdracht één exemplaar getekend retour of bevestigt deze per mail.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Op- drachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.
 2. Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft opdracht- gever toestemming haar NAW-gegevens plus telefoonnummer te gebruiken voor vastleg- ging in het klantenbestand van opdrachtnemer voor administratieve doeleinden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 5 Prijzen en oertes

 1. Alle oertes en prijsopgaven door opdrachtnemer gedaan, zijn vrijblijvend, zowel wat be- treft prijs, inhoud en levertijd en vervallen na dertig dagen.
 2. Oertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.
 3. De opdrachtgever is op de hoogte gesteld van de door opdrachtnemer gevraagde tarieven.
 4. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoordgetekende oerte of overeenkomst door opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerden/of per mail is vastgelegd.
 5. In de overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur der-

den, inhuur accommodatie, middelen, reiskosten en dergelijke.

Artikel 6 Betalingsvoorwaarden

 1. Facturatie vindt plaats zoals aangegeven in de bijgevoegde overeenkomst. Betaling vindt plaats in onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Opdrachtgever ont- vangt een factuur van opdrachtnemer en de betaling dient te geschieden door overmaking op NL 19 INGB 0007 6799 44 t.n.v. Da Capo Coaching. De betalingstermijn die gehanteerd wordt, is veertien dagen na factuurdatum.
 2. Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeen- komst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Ook is opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft, is opdrachtgever tevens verschuldigd de gerechte- lijke en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn.
 3. Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient opdrachtgever dit binnen twee weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij opdrachtnemer.

Artikel 7 Duur en beëindiging

 1. De duur van het coachtraject, de training of de workshop zoals vastgelegd in de overeen- komst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, kan te allen tijde met wederzijds goed- vinden door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd.
 2. Beëindiging van het coachtraject, de training of de workshop kan eenzijdig plaatsvinden door de opdrachtgever indien hij/zij deze niet langer op prijs stelt of nodig acht.
 3. Beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog nageko- men moeten worden.

Artikel 8 Aanmelding en betaling voor trainingen en workshops met open inschrijving

Bij aanmelding voor trainingen en workshops met open inschrijving gelden de volgende beta- lingsvoorwaarden:
1. Bij aanvang van de training en/of workshops dient de betaling op rekening van opdracht-

nemer te zijn bijgeschreven.

Artikel 8.1 Annulering door opdrachtgever voor training en workshops met open inschrijving

Opdrachtgever verplicht zich een eventuele annulering of wijziging schriftelijk door te geven aan opdrachtnemer. Bij annulering van inschrijving door opdrachtgever treden opdrachtgever en op- drachtnemer eerst in overleg om te komen tot passende alternatieven. Indien er geen passende alternatieven mogelijk zijn, zulks ter beoordeling van opdrachtnemer, gelden annuleringsvoor- waarden. Opdrachtgever is verplicht annuleringskosten te betalen aan opdrachtnemer, als volgt:

 1. Bij annulering na inschrijving tot één week voor aanvang zijn de annuleringskosten 50%.
 2. Bij annulering na inschrijving binnen één week voor aanvang zijn de annuleringskosten100%. Dit geldt ook voor tussentijdse beëindiging, bij aanvang, of bij het niet verschijnen bij de training of workshop.

Artikel 8.2 Annulering door opdrachtnemer

Opdrachtnemer behoudt zich het recht om coaching, training of workshops te annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan wel een cliënt te weigeren. Opdrachtnemer verplicht zich de annulering c.q. weigering schriftelijk te bevestigen en betaalt in dat geval 100% van het tot dan toe door opdrachtgever betaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verdere verplichtingen of aanspraken over en weer.

Artikel 9 Het verzetten van afspraken

 1. Indien opdrachtgever de door haar/hem gemaakt afspraak binnen vierentwintig uur voor de desbetreende afspraak annuleert, zal opdrachtnemer de kosten in rekening brengen en is opdrachtgever verplicht deze te betalen. Afspraken die geannuleerd of verzet worden voor deze tijd zullen niet in rekening worden gebracht.
 2. Bij niet verschijnen van de opdrachtgever op een gepland gesprek worden de kosten voor het gesprek in rekening gebracht en is opdrachtgever verplicht deze te betalen. Opdracht- nemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet

naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

Artikel 10 Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de coaching sessies, trainingen of workshops.
 2. In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt opdrachtnemer zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe be- voegde en bestemde instanties inlichten.
 3. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ont- staan door of in verband met door haar verrichte diensten.
 2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met eenlangere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over delaatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgeverlijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een training, coaching sessie of workshop. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verant- woordelijk voor gemaakte keuzes.
 5. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 12 Klachtenprocedure

 1. Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient zij/hij dit binnen veertien dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer.
 2. Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal opdrachtnemer zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.

Deze voorwaarden zijn opgesteld volgens de wettelijke verplichtingen aangaande AVG van 25 mei 2018. Voor aanvang van de diensten door opdrachtnemer zijn deze aan de opdrachtgever verstrekt en vormen een onderdeel van de overeenkomst.

Da Capo Coaching april 2024