fbpx
0 item - €0,00 0

Privacy beleid

Privacyreglement Da Capo Coaching

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud
en meervoud worden gebruikt).
Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) uw computer
wordt geplaatst en informatie over uw bezoek aan de Da Capo Coaching internetsite
registreert.
Reglement: dit privacyreglement.
Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene
Verordening Gegevensbescherming).

 

1. Toelichting op het reglement
Da Capo Coaching mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De
privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving
wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze
wet heeft Da Capo Coaching de plicht om haar klanten:
op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Da Capo
Coaching worden verwerkt;
te melden wie de gegevens kunnen inzien;
voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.
Da Capo Coaching vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft Da Capo Coaching in dit reglement
een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en
voor de verwerking van welke gegevens Da Capo Coaching expliciet om uw toestemming moet
vragen.

 

2. De persoonsgegevens die Da Capo Coaching gebruikt en het doel van het gebruik
Da Capo Coaching verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant wordt of bent van Da
Capo Coaching, de website bezoekt, u zich aanmeldt voor nieuwsbrieven van Da Capo Coaching of
via het contactformulier contact met ons opneemt. Da Capo Coaching verzamelt uw naam, adres,
telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens stellen ons in staat om:
de overeenkomst die klanten met Da Capo Coaching sluiten financieel en administratief te
kunnen afhandelen;
onze dienstverlening te kunnen leveren;
klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;
u op maat gesneden informatie aan te bieden (direct marketing).

 

3. Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies
Als u onze website bezoekt, worden er automatisch cookies geplaatst waardoor we aan de hand
van uw IP-adres bepaalde informatie kunnen bijhouden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om
informatie over hoe vaak u onze website bezoekt en in welke onderwerpen u geïnteresseerd bent.
Zie voor meer informatie ons cookiebeleid op de website.

 

4. Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Da Capo Coaching verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Da Capo
Coaching-organisatie, tenzij:
dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Da Capo Coaching met u
heeft gesloten;
u daarvoor toestemming hebt gegeven.

 

5. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn
Da Capo Coaching verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt
(onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen
worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit reglement. Uw
persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Da Capo Coaching
worden ingezien, tenzij in dit reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door
Da Capo Coaching beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit.
het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor Da Capo
Coaching om in te loggen in het digitale systeem;
de personen werkzaam voor Da Capo Coaching hebben een geheimhoudingsplicht ten
aanzien van alle aan Da Capo Coaching verstrekte persoonsgegevens;
Da Capo Coaching heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte
systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede
administratie. Da Capo Coaching hanteert een termijn van vijf jaar na de laatste factuur,
waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn
voorschrijven. Als dat zo is zal Da Capo Coaching zich aan de voorgeschreven wettelijke
bewaartermijn houden.

 

6. Uw rechten als betrokkene
Recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt
worden en met welk doel.
Inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van
een ander daardoor niet wordt geschaad.
Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht
zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van
uw gegevens te vragen kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de
gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van
een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven.
Het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw
gegevens te verzetten.
Het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van u bewaard
worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie.
Het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd
besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.
Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email bij
angeline@dacapocoaching.nl aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd
waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor
anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van Da Capo
Coaching.
Als u een klacht hebt over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met
Da Capo Coaching opnemen en probeert Da Capo Coaching er samen met u uit te komen.
Hebt u een (andere) opmerking/vraag/suggestie of wilt u bezwaar maken tegen direct marketing
door Da Capo Coaching? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact met ons opnemen. Uiteraard zal
Da Capo Coaching ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en
zorgvuldig omgaan. Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Da Capo
Coaching.
Da Capo Coaching
mei 2018