Van dralen naar stralen

Helpt leidinggevenden in behouden dan wel verbeteren van energie in teams
Vertaalt kwantitatieve data naar kwalitatieve interventies

Voor wie is dit programma?

Leidinggevenden op middenkaderniveau.

Waarom dit programma?

Je hebt teams waar de vonken vanaf spatten, ze stralen je tegemoet. En je hebt teams die
lusteloos lijken, dralend, bijna uitgeblust. Wat is de oorzaak hiervan? Wat maakt dat het ene
team barst van energie en het andere team lijkt te lijden aan een chronisch energielek? Als
leidinggevende heb jij een belangrijke rol in het richting geven aan de energie in je team. Je
leiderschapsstijl is hierin van cruciaal belang. Maar waar begin je? Wat veroorzaakt een
negatieve energie, waarin mensen wegkwijnen of juist die positieve energie die mensen doet
groeien en bloeien?

In dit programma ga ik op zoek naar energiegevers en energielekken, zowel bij het team als bij
jou. Door het naast elkaar leggen van beelden die leven bij het team en bij jou breng ik
overeenkomsten en verschillen in kaart. Dit geeft inzicht in oorzaken van stralende of dralende
teams. Het geeft je handvatten voor het grip krijgen op de energie in je team.

Wat ga je doen?

Ik interview jou en je team los van elkaar en luister aandachtig naar wat boven en onder de
tafel speelt. Als er informatie voorhanden is uit bijvoorbeeld een medewerkerstevredenheidsonderzoek of managementdashboard, kan ik dit als kapstok voor het interview gebruiken. Het goede gesprek staat echter centraal. In de interviews geef ik expliciet aandacht aan het jouw
leiderschap. Op basis van wat uit beide gesprekken komt onderzoek ik welke zaken energie
kosten en opleveren. Dit vormt de basis voor een advies aan jou. In dit advies geef ik een
analyse van de belangrijkste zaken in het team die de energie op een positieve dan wel
negatieve manier beïnvloeden en het effect van jouw leiderschap. Vervolgens geef ik een aantal
concrete, gerichte en direct uitvoerbare interventies die je kunt plegen om energie van het team
te behouden dan wel te verbeteren.

Interviews worden opgenomen en uitgetypt. Dit heeft twee redenen: ten eerste kan ik mijn
aandacht volledig richten op het gesprek, zonder afgeleid te worden door het maken van
aantekeningen. Ten tweede wordt hiermee (onbedoelde) kleuring en schifting van informatie
door mij voorkomen. In de uitgetypte versies worden alle namen en andere zaken die kunnen
herleiden tot een persoon of een team geanonimiseerd weergegeven. Zowel opname als
uitgetypte versie zijn uitsluitend beschikbaar voor mijn eigen gebruik. Vertrouwelijkheid en
anonimiteit zijn dus gewaarborgd.

De interviews zijn bedoeld om informatie boven tafel te krijgen. Er zijn geen goede of foute
opmerkingen. Alle informatie is relevant en ik heb geen oordeel. Vertrouwelijkheid is
gegarandeerd. Het is belangrijk dat jij en je medewerkers zich vrij voelen om openhartig te zijn.
Alleen dan komt juist die informatie boven tafel die het verschil kan maken en die de aanzet
kan zijn tot een interventie van jouw kant om daadwerkelijk zaken waar het team last van heeft
op te pakken of te verbeteren.

Werkwijze , tijdsinvestering en doorlooptijd

Het traject start met een intakegesprek met jou. Dit gesprek is bedoeld om het programma en de
werkwijze verder toe te lichten en globale informatie over het team (grootte, samenstelling,
taken) in kaart te brengen.

• Intake leidinggevende – 1 uur.
• Interview team – 1 – 1,5 uur (team als groep).
• Interview leidinggevende 1 -1,5 uur.
• Bespreken advies met leidinggevende – 1 uur.
Deze stappen vinden plaats binnen een tijdsbestek van vijf weken. Daarna ga jij gedurende
ongeveer een half jaar met de interventies uit het advies aan de slag. In deze periode voer ik
minimaal twee voortgangsgesprekken met jou. Aan het eind van jouw half jaar werken met de
interventies interview ik het team opnieuw om het effect te onderzoeken. Hiervan maak ik een
eindanalyse.

• Twee tussentijdse voortgangsgesprekken met leidinggevende 2 x 1 uur.
• Eindinterview team – maximaal 1 uur (team als groep).
• Bespreken eindanalyse leidinggevende – 1 uur.
De doorlooptijd van dit traject is negen maanden.
Deze tijdsinvestering is de minimale variant. In overleg kan de begeleiding worden uitgebreid
met de volgende opties.
• Meer tussentijdse contactmomenten met de leidinggevende.
• Individueel coachtraject voor de leidinggevende.
• Teamcoaching.

Wat levert dit programma op?

• Concrete en krachtige interventies die direct toegepast kunnen worden.
• Een advies waarin beelden tegenover elkaar gezet worden en oorzaken van
energiegevers en energielekken duidelijk worden.
• Inzicht in eigen leiderschapsstijl en -gedrag.
• Inzicht in beelden over leiderschap en perceptie bij het team.
• Behoud dan wel toename van de energie in het team.
• Grotere tevredenheid van medewerkers.

RECENSIES

Ellen
Ellen

Dit programma heeft een waardevolle bijdrage geleverd aan de teamontwikkeling, zowel bij mij als teamleider als in het team. Knelpunten werden helder en oplossingen zaten in zaken die simpel te realiseren zijn.

Debby
Debby

Samen met mijn collega leidinggevende geef ik leiding aan een team van 50 medewerkers. Angeline heeft ons met het programma Van dralen naar stralen van goed advies voorzien. Ze is een goed luisterend oor geweest voor de teamleden,